Lenker

JUSSSBUSS
Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter.

JURK
JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.

FRI-RETTSHJELP.NO
Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven, utenom i saker om idømming og fullbyrding av straff.
Rettshjelploven suppleres av straffeprosessloven, som inneholder regler om forsvareroppnevning og bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

GATEJURISTEN
Gatejuristen yter gratis juridisk bistand på gateplan i Oslo. I tillegg arbeider vi rettspolitisk for rettslige og politiske reformer, bidrar til forskning angående målgruppens behov, samt skolering av jurister på helse- og sosialrettens område.

GADEJURISTEN
Gadejuristen er en privat organisation, som har sit primære fokus rettet mod hårdt belastede stofbrugere, nogle af de mest udsatte og udstødte borgere i dette land.

SON
SON er en landsomfattende interesseorganisasjon som drives for og av straffede i Norge. Vi har tilholdssted i Hjelms gate 3 på Majorstua i Oslo, og der har vi også sosiale og kulturelle tilbud til fanger og eks-fanger lokalt. SON ser det som sin oppgave å representere alle straffede i Norge for eksempel ved å arrangere medlemsmøter for å uttrykke denne samfunnsgruppens interesser overfor norske myndigheter.

BLITZ

BRUGERFORENINGEN

BRUKARFORENINGEN

K.R.I.S.
K.R.I.S. är en ideell förening som bildades genom en konstituerande stämma i Stockholm hösten 1997. Föreningen består av drygt 1800 tidigare missbrukare och återfallskriminella som nu lever ett drogfritt och hederligt liv, och ca 300 stödmedlemmar från alla samhällsklasser. Ledorden är hederlighet, solidaritet, kamratskap och drogfrihet.

Overlevelsesguide i fengslet
Den danske langtidsfangen og statviteren Torkil Lauesen har skrevet en overlevelsesguide for innsatte. Dette er en samling med innsattes erfaringer med fengselslivet i en lukket anstalt for menn i Danmark, men forfatteren håper at overlevelsesguiden kan bearbeides til den enkelte anstalt og videreutvikles over tid.
Den er ingen objektiv beskrivelse – for hvordan kan en innsatt være objektiv til fengslet? Ingen kan være objektiv om sin smerte, og ingen skal være det

Lovdata
Oversikt over alle lover og forskrifter.

Fengselsloven
Direkte til fengselsloven

Opplysninger om alle anstalter og overgangsfengsler i Norge

Bergen fengsel

KRUS
Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Av interesse for insatte er oversikten over publikasjoner mv.

Arbeid mot Narkotika
Foreningen Arbeid Mot Narkotika er en ideel stiftelse som ble opprettet 1998. Flere av foreningens arbeidere har selv hvert rusmisbrukere og har god erfaring med den slags arbeide. Tilsammen har foreningen ca 150 medlemmer og samarbeider med Rainbow Foundation

Besøkstjenesten i Østfold
Visitorene skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med.

Menneskerettighetene
Som ett av få land i Europa har Norge ikke tilpasset de internasjonale menneskerettighetene til nasjonal lovgivning. Det vil si at i tilfeller der det er uoverensstemmelse, vil norsk lov gå foran den internasjonale.

Prison Activist Resource Center, Berkeley, USA
PARC is committed to exposing and challenging the institutionalized racism of the criminal injustice system and to further developing anti-racism as individuals and throughout our organization.

The International Centre for Prison Studies
PRI seeks to assist governments and other relevant agencies to develop appropriate policies on prisons and the use of imprisonment. It carries out its work on a project or consultancy basis for international agencies, governmental and non-governmental organisations.
It aims to make the results of its academic research and projects widely available to groups and individuals.

Det filosofiske selskap
En almen, humanitær forening med ukentlige aktiviteter, foredrag, dataklubb mv.
Ønsker å knytte kontakt med andre interesseorganisasjoner.

WAY BACK
Velkommen til WayBack hjemmeside, siden for deg som soner eller har sonet for ikke så lenge siden. WayBack Norge har fire avdelinger:
WAY BACK OSLO
WAY BACK BERGEN
WAY BACK TRONDHEIM
WAY BACK KRISTIANSAND

PION
PION – Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge

=OSLO

MEGAFON

VIRKELIG

FORENING FOR HUMAN NARKOTIKAPOLITIKK

Leave a Reply