EKSTERNT LENKER
Rettspolitisk forening driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillinga til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge.
Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter.
JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.
Jusshjelpa i Nord-norge er et rettshjelpstiltak som drives a jusstudenter.
Vi gir gratis rettshjelp til privatpersoner.
Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter rettshjelploven, utenom i saker om idømming og fullbyrding av straff.
Rettshjelploven suppleres av straffeprosessloven, som inneholder regler om forsvareroppnevning og bistandsadvokat på det offentliges bekostning.
Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.
For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn. FFP ble etablert i 1992. Organisasjonen het Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) fra oppstarten og frem til 2012, da navnet ble skiftet til For Fangers Pårørende (FFP).
Gatejuristen yter gratis juridisk bistand på gateplan i Oslo. I tillegg arbeider vi rettspolitisk for rettslige og politiske reformer, bidrar til forskning angående målgruppens behov, samt skolering av jurister på helse- og sosialrettens område.
Røverradion er Norges eneste radioprogram laget av innsatte innenfor murene i norske fengsler. I Norge blir man dømt til frihetsberøvelse, men ikke til berøvelse av ytringsfriheten. Hvordan er det egentlig å sitte i fengsel? Og hvem er de som gjør det? Røverradion gir deg nye perspektiver og livserfaringer når de innsatte, politikere og samfunnsaktører må ta ansvar for valgene de har tatt.
SON – Straffedes Organisasjon i Norge støtter streiken i Kriminalomsorgen. SON har under høringene om Statsbudsjettet i Justiskomiteen i Stortinget i mange år registret at nedskjæringene i Kriminalomsorgen har nådd kr 280 millioner siden 2014.
BrugerForeningen for aktive stofbruger.
K.R.I.S. är en ideell förening som bildades genom en konstituerande stämma i Stockholm hösten 1997. Föreningen består av drygt 1800 tidigare missbrukare och återfallskriminella som nu lever ett drogfritt och hederligt liv, och ca 300 stödmedlemmar från alla samhällsklasser. Ledorden är hederlighet, solidaritet, kamratskap och drogfrihet.
Oversikt over alle lover og forskrifter.
KDI har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen. Direktøren i KDI er øverste leder i etaten.
Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Av interesse for insatte er oversikten over publikasjoner mv.
PARC is committed to exposing and challenging the institutionalized racism of the criminal injustice system and to further developing anti-racism as individuals and throughout our organization.
The World Prison Brief is an online database providing free access to information on prison systems around the world. It is a unique resource, which supports evidence-based development of prison policy and practice globally.
WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet.
Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.
I hver av kriminalomsorgens fem regioner finnes det et tilsynsråd. Tilsynsrådet fører tilsyn med fengsler og friomsorgskontorer og ser til at behandlingen av de domfelte og innsatte skjer i samsvar med gjeldende rett. Tilsynsrådet kan føre tilsyn ved alle sider av straffegjennomføringen som faller inn under kriminalomsorgens ansvarsområde.
Gatemagasinet VIRKELIG er et nordnorsk gatemagasin som selges og distribueres i Tromsø, Harstad, Finnsnes og Mo i Rana. Som det ligger i ordet; et gatemagasin selges på gata. Virkelig er levebrødet til 200 registrerte selgere. Selgere har det til felles at de kan kalles vanskeligstilte. Det vil si at de lever sitt liv på kanten av det etablerte; i narkosykdom, fattigdom eller psykiske lidelser. Langt på vei de fleste av våre ansatte selgere opiatavhengige; mennesker som daglig inntar medisin for å overleve. Det vi på folkemunne kaller narkotika.
FHN er en organisasjon på rusfeltet, som arbeider for skadereduksjon og en ruspolitisk reform.
Foreningen Tryggere Ruspolitikk jobber for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.
Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet.
=Oslo er et partipolitisk uavhengig, non-profit og reklamefritt gatemagasin. Magasinet ble startet i juni 2005 etter en sosial forretningsmodell utviklet i USA og England. Magasinet er medlem av det internasjonale nettverket INSP (International Network of Streetpapers).