PUBLIKASJONER

Kommentarer til Syse-utvalgets innstilling

Tilbake

Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse: NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Foreningen KROM – Norsk forening for kriminalreform ble stiftet i 1968, og har som formål å arbeide for fangenes interesser og rettsstilling. Vi vil her hovedsakelig kommentere Syse-utvalgets forslag om å gjøre tilgang til rent injeksjonsutstyr for innsatte i fengsler.

Tilgang til rent injeksjonsutstyr for innsatte i fengsler
Retten til nødvendig smittevernhjelp er lovfestet i smittevernloven § 6-1, dette omfatter også forebyggende tiltak. Innsatte har krav på de samme smitteverntiltakene som befolkningen for øvrig krav. Utenfor fengslene er tilgang til rent injiseringsutstyr stor, sprøyter kan kjøpes på apotek, det deles ut rene sprøyter på de fleste gatenære rustiltakene rundt i landet og denne formen for skadereduksjonstiltak er anerkjent som et viktig bidrag for å redusere smitteoverføring av hiv og hepatitt B og C, blant injiserende stoffbrukere.

Sprøyteprogrammer i fengslene har vært vurdert flere ganger, sist i 2010 med Helsedirektoratet rapport «Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige», utarbeidet av spesialist i samfunnsmedisin, Sven-Erik Ekeid. Rapporten ble formidlet til et begrenset antall høringsinstanser, verken KROM eller andre fange- og brukerorganisasjoner deltok i høringen.

Rapportens anbefalinger strandet som kjent ved at Helse- og omsorgsdepartementet valgte å lytte til motstanderne som mente at utdeling av sterilt injiseringsutstyr vil undergrave kriminalomsorgens rusrehabiliteringsprogrammer. Det ble vist til at det kun er registrert noen få tilfeller av hivsmitte blant innsatte, og at brukerutstyr kan utgjøre en trussel mot ansatte.

Hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet verken lyttet til argumentene fra blant annet HivNorge, Statens helsetilsyn, Den norske lægeforeningen og Helsedirektoratet, eller anbefalingene til internasjonale organisasjoner som UNAIDS, UNDOC og WHO (2007), som viser at innsatte har krav på de samme smittevernstiltak som befolkningen for øvrig og rent utstyr reduserer smitten, er fortsatt uklart. For injiserende innsatte var resultatet at retningslinjer fra 1997 om å gjøre renseutstyr, klor eller kloramin, tilgjengelig for innsatte, fortsatt var gjeldende. Til tross for at rensemidlene ikke bare er utilstrekkelig, men at klor og kloramin kan også skade brukerens helse.

Syse-utvalget har en grundig gjennomgang av dokumentasjon på området, internasjonale føringer og innsattes rett til smitteforebyggende og helserettede tiltak som nedfelt i flere menneskerettighetskonvensjoner. Utvalget viser til at erfaringene fra andre land er gode, og at frykten for at sprøyter brukes som våpen eller på andre måter utgjør en fare for ansatte, er overdrevet. Et samlet utvalg konkluderer med at det også i fengsler bør sørges for at smittevern og skadereduksjonstiltak i tilknytning til rusmiddelbruk.

KROM har gjentatte gange tatt til ordet for at dagens praksis er uholdbart og at innsatte med rusproblemer som injiserer stoff må få tilgang til sprøyteprogrammer. Vi støtter derfor utvalgets forslag og mener at Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet må ta Helsedirektoratets anbefaling og forslag til mulig løsninger, opp til ny vurdering.

Vi vil her gjøre oppmerksom på at rapporten fra Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk, EMCDDA, Prisons and drugs in Europe: The problem and responses, som ble publisert 15. november, anbefaler sprøyteprogram i fengsler. Rapporten viser at innsatte i Tyskland, Spania, Luxembourg, Portugal og Romania, har tilgang til rent injiseringsutstyr.

Straff og smitteoverføring mellom personer
Vi har ikke hatt anledning til å gå nærmere inn på utvalgets forslag når det gjelder straffelov 2005 § 237, smitteoverføring mellom personer. Men på et generelt grunnlag mener vi at seksuell helse og smitteoverføring mellom personer bør reguleres i helselovgivningen, og være et område for helsesektoren.

Prisons and drugs in Europe