AKTUELT

Invitasjon til Kroms 50. kriminalpolitiske konferanse 12. til 15. januar 2023

Tilbake

KROM holder sin 50. kriminalpolitiske konferanse på Storefjell Resort Hotel 12. til 15. januar 2023.

Det er ankomst på Storefjell Resort Hotel torsdag om kvelden, og avreise fra hotellet søndag kl. 14. Prisen per person med kost og losji på dobbeltrom er kr. 3790,- for tre døgn. Prisen per person i enkeltrom er 4440 kr.  I tillegg kommer seminaravgift på kr. 800,- for de som betaler selv, og kr. 1600,- for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. All betaling som gjelder konferansen gjøres på hotellet. Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold.

KROM arrangerer felles bussreise Oslo-Storefjell for de som er interessert. Bussreisen koster kr. 500,- tur-retur.
NB! Bussavgang fra Oslo torsdag 12. januar kl. 1600 ved Oslo Bussterminal. Bussen er merket Krom.

Pga. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig.

Du kan melde deg på
a) https://krom.no/pameldingskjema 
b) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på e-post til krom@krom.no  eller sende inn påmeldingsskjema til Krom, Postboks 6740 St. Olavs plass, 0130 OSLO (skriv tydelig).

SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER 30 DESEMBER 2022

PÅMELDINGSKJEMA

 

KONFERANSENS TEMAER

Fredag 13. januar starter med en høring om livet i fengsel, om hvordan det har vært å sone under pandemien, om hvordan det er å være i fengsel som skeiv, og om fangerettigheter under press.

Fredag ettermiddag debatterer vi helsetjenester i fengsel. I perioden 2020-2022 har både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudet publisert rapporter som problematiserer helsetjenestenes funksjon i kriminalomsorgen. Hvilke særtrekk og utfordringer står helsehjelp i fengslene ovenfor, hvordan sikre en effektiv beskyttelse av fengenes helserettigheter og hvordan ivareta kvinnelige fangers behov er blant temaene som tas opp.

Lørdag 14. januar setter vi først staten på tiltalebenken. Riksrevisjonen har nylig kommet med en rapport med sterk kritikk av hvordan staten sikrer at fangene får et tilfredsstillende tilbud av helse-, utdannings- og velferdstjenester. De siste årene har det også vært flere saker der domstolene har satt grenser for kriminalomsorgens tvangsmiddelbruk, og vi stiller derfor spørsmål om domstolene kan fungere som verktøy for en mer human fangebehandling og straffepolitikk.

Lørdag ettermiddag får vi en debatt om rusreformens nederlag, og om politiets rolle som ruspolitisk aktør. I kjølvannet av rusreformutvalgets arbeid har politiets metoder, lovhåndhevelse og tvangsmiddelbruk fått stor plass i den offentlige debatten, og det som har kommet fram har fått påtalemyndighetene til å reagere med innstramninger. Vi vil belyse hvordan politiet har imøtegått kritikken og innstramningene, og om vi kan ha tillit til politiet

Søndag 15. januar blir temaet hvordan vi straffer barn som begår alvorlige straffbare forhold, i lys av Jonatan-saken.

 

PROGRAM

FREDAG

09:00 – 09:15 Åpning av konferansen v/ Sturla Falck.

Ord til minne om Thomas Mathiesen, og veien videre med hans prinsipper, ideer og spørsmål i bagasjen.

09:15 – 12:00 Fangeliv

Post-covid soningsforhold
Fange

Seksualitets- og kjønnsmangfold bak murene
Fange

Fangerettigheter og klageordninger
Fange

Erfaringer fra Jussbuss’ saksbehandling og rettspolitikk det siste året
Jussbuss v/ Kaja Øie Hultgren

Fangebefolkningens minoriteter og nærhetsprinsippet
Jurk – Juridisk rådgivning for kvinner

Kommentarer fra KDI
Jan Erik Sandlie, assisterende direktør, KDI

12:00 – 15:00 Ski og lunsj

15:00 – 18:00 Fengselshelsetjenester, behov og tilbud

Helsetjenester til fanger. Særtrekk og utfordringer
Georg Høyer, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UIT.

Effektiv rettslig beskyttelse av helserettigheter til fanger
Ida Rognlien, postdoc, Institutt for offentlig rett, UiO

Normalitetsprinsippet i praksis; Kvinnelige fangers psykiske helsehjeneste
May-Len Skilbrei, professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Helsetilbudet i sårbare overganger
Johan Lothe, daglig leder i Wayback Oslo

Selvmord i fengslene – presentasjon av ny rapport
Representant fra sivilombudet

19:00 Middag og sosialt samvær

 

LØRDAG

09:00 – 12:00 Staten som tiltalt

Domstolene som brekkstang for anstendig fangebehandling?
Maria Hessen Jacobsen, advokat og partner i Elden DA.

Telefonavlytting i fengslene – brudd på menneskerettighetene
Representant fra Sivilombudet

Fellende dom? Riksrevisjonens rapport om kriminalomsorgen
Anna Ræder, seniorrådgiver i Riksrevisjonen

Kommentar fra KDI
Jan Erik Sandlie, assisterende direktør, KDI

12:00 – 15:00 Skistafett og lunsj

15:00 – 18:00 Politiets krig mot narkotika: et regime for fall?

Nederlag for rusreformen
Willy Pedersen, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

«Hvite innganger»: Politimetoder, tvangsbruk og legalitetskontroll
Alf Butenschøn Skre, statsadvokat ved Riksadvokatembetet

«Jernneven og silkehansken»: Politiets hybride selvrepresentasjon som forebygger og kriminalitetsbekjemper
Paul Larsson, professor, Politihøgskolen i Oslo

«Bukken og havresekken»: Om tillit og rolleforståelser i POD, PHS og NNPF
Hans Fredrik Martinussen, professor, Juridisk fakultet, UiB

Regimet sett nedenfra
Kenneth Arctander Johansen, leder RIO

19.00 Middag og sosialt samvær

 

SØNDAG

10:00 – 12:00 Barn i fengsel

Historien om et varslet selvmord: Om Jonathan og hvordan vi straffer barn som har begått alvorlige forbrytelser
Maria Hessen Jacobsen, advokat og partner i Elden DA

Dilemma med barn i fengsel
Sturla Falck, sosiolog

12.00 – 14:00 Lunsj og avreise.

Bussavgang ca. 14.00

Programmet oppdateres fortløpende på www.krom.no
Konferansen er åpen for alle.
Bli medlem og støtt KROMs arbeid. Innmelding sendes til krom@krom.no