AKTUELT

- Kriminalomsorgen har et særlig ansvar for å forebygge selvmord

Tilbake
I 2021 var det på nasjonalt nivå 13 selvmord og 33 selvmordsforsøk i fengsel.  Illustrasjonsfoto:  Oslo fengsel/Kriminalomsorgen
I 2021 var det på nasjonalt nivå 13 selvmord og 33 selvmordsforsøk i fengsel. Illustrasjonsfoto: Oslo fengsel/Kriminalomsorgen

Sivilombudet la i dag fram sin undersøkelse om hvordan kriminalomsorgen jobber for å forebygge selvmordsforsøk og selvmord i norske fengsler.

Astrid Renland

Det er mange og ulike komplekse forhold som ligger bak ønsket om å ta sitt eget liv. Det er også et område som er vanskelig å håndtere ikke bare innenfor murene, men også utenfor. Men kriminalomsorgen har et særlig ansvar for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk, sa Sivilombudet Hanne Harlem da hun åpnet seminaret om selvmord og selvmordforsøk i fengsler.  

Rapporten om selvmord i fengsel er basert på skriftlig informasjon fra 34 fengsler med høyt sikkerhetsnivå, fra Kriminalomsorgsdirektoratet og fra Helsetilsynet. Det ble begått 25 selvmord i fengsel mellom 1. januar 2018 og 1. januar 2023. Sivilombudet har undersøkt 20 av disse. 

Ifølge Sivilombudets Helga Fastrup Ervik er det et sprik mellom tallene de har fått oppgitt av de enkelte fengslene og tallene fra Kriminalomsorgsdirektoratet, KDI. Det synliggjør dårlige rapporteringsrutiner, noe som igjen kan påvirke forebyggingsarbeidet.

Kriminalomsorgen er pålagt å kartlegge alle innsatte og iverksette tiltaksplan for innsatte som identifiseres med forhøyet risiko for selvmord. For 15 av de 20 selvmordene Sivilombudet undersøkte var det ikke iverksatt tiltaksplan. Flere av innsatte uten tiltaksplan var identifisert med forhøyet risiko for selvmord. 

KDIs retningslinjer for å forebygge og håndtere selvskading, selvmordsforsøk og selvmord fra 2018, inneholder ingen rutiner for ekstern kontroll og rapportering til Tilsynsrådet og Helsetilsynet.  Det er ifølge internasjonal rettspraksis viktig både for å opprettholde tillit til fengselsvesenet, og sikre læring.

I rapporten har Sivilombudet satt opp fem punkter som må iverksettes for å:

  1. sikre pålitelig statistikk om selvmord og selvmordsforsøk i fengsel
  2. sikre systematisk, enhetlig og faglig forsvarlig kartlegging av selvmordsfare for innsatte i fengsel, både ved innsettelse og underveis i fengselsoppholdet
  3. styrke og systematisere fengslenes tiltak for å forebygge selvmord ved å gi fengslene mest mulig effektive og kunnskapsbaserte arbeidsmetoder
  4. sikre at isolasjon ikke brukes som et virkemiddel for å forebygge eller håndtere selvmordsrisiko
  5. sikre at selvmord i fengsel alltid underlegges tilsyn og kontroll av uavhengige organer både når det gjelder kriminalomsorgens og helsetjenestenes ansvar

 

Rapporten Selvmord i fengslet, kan lastes ned fra Sivilombudets nettside