AKTUELT

Skeiv i buret: Hvordan sikrer vi mest mulig likeverdige soningsforhold?

Tilbake
Elsa Skjong jobber i Rosa kompetanse justis. Foto: Privat
Elsa Skjong jobber i Rosa kompetanse justis. Foto: Privat

Tiltaket Rosa kompetanse justis er et kurstilbud til blant annet ansatte i kriminalomsorgen.

Elsa Skjong, Rosa kompetanse

13. januar i år arrangerte Røveradion, i samarbeid med FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, debatten «Skeiv i buret». Bakgrunnen for arrangementet var for det første at både Røverradion og FRI kjente til flere personer som var redde for hva som kunne skje hvis de andre innsatte fikk vite at de er skeive, eller som hadde hatt negative opplevelser i fengsel fordi de er skeive.

Det andre var at det finnes svært lite, om noe, forskning om hvordan det er å være skeiv og sone i norske fengsler. Vi ønsket gjennom dette arrangementet å prøve å finne ut mer både om hva vi vet, og hva vi burde vite, om hvordan det er å være skeiv og innsatt i Norge i dag. En av tingene FRI ønsket å løfte i diskusjonen var viktigheten av kunnskap om skeive innsatte blant de ansatte.

I FRI vet vi at mange kan kjenne på en berøringsangst når det gjelder tematikk knyttet til kjønn og seksualitet. Det kan handle om at man er redd for å bruke feil ord og begreper, eller kjenner på at man ikke har nok kunnskap på feltet og heller ikke vet hvor man kan lære mer. Vi vet også at vi må vite hva vi ser etter og ha god nok kunnskap om dem vi møter for å sikre mest mulig likeverdige tjenester. Mer kunnskap om hverandre kan rett og slett gjøre det lettere å få gjort den jobben man skal gjøre.

Vi vet at skeive er overrepresentert i samfunnet når det gjelder rusbruk, mobbing, psykisk uhelse og suicidalitet. Vi vet også at skeive er overrepresentert som mottagere av både trusler og hatytringer. Når vi ikke kan legge annet til grunn, må vi anta at fengslene våre speiler samfunnet ellers på disse statistikkene. Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk under sitt arbeid med rapporten "Innsatt og utsatt" informasjon om skeive innsatte som hadde blitt utsatt for trakassering og som følte seg utrygge og derfor valgte å isolere seg. Ombudet trakk i rapporten fram behovet for tilstrekkelig kunnskap blant de ansatte om skeive innsatte.

Behovet for økt kunnskap er årsaken til at FRI har en egen fagavdeling som heter Rosa kompetanse, som jobber spesifikt med kompetanseheving om disse temaene for ansatte i forskjellige sektorer. Tiltaket Rosa kompetanse justis er et kurstilbud til blant annet ansatte i kriminalomsorgen. På bakgrunn av de historiene vi har fått høre, hva vi vet om samfunnet ellers og behovet for mer kunnskap om disse temaene, ønsker vi å tilby flere verktøy til kriminalomsorgen i møte med skeive innsatte. Vi ønsker å bidra til at de ansatte kan kjenne seg tryggere på hva det for eksempel vil si å være trans, og hvordan man kan tilrettelegge for at innsatte kan være åpne om seg selv og eventuelle behov man måtte ha.  

I 2018 ble Retningslinjer for transpersoner i varetekt eller under straffegjennomføring fastsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet. I punkt 9 her står det at ansatte i kriminalomsorgen skal ha kunnskap om transpersoner, og at det er fengselsleders ansvar å påse at kunnskapen man har er tilstrekkelig. Vi står trygt i å si at kursing fra Rosa kompetanse justis kan være et godt bidrag inn i dette, og tilbyr derfor i utgangspunktet kostnadsfri digital kursing nå i første omgang der vi inviteres inn.   

Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI 

Kontakt FRI