AKTUELT

Ulovlig telefonavlytting i fengslene

Tilbake
Oslo fengsel. Foto: Carsten R.D. /Wikipedia
Oslo fengsel. Foto: Carsten R.D. /Wikipedia

- «Myndighetene har i liten grad vært opptatt av forholdet til menneskerettighetene og Grunnloven på dette området. Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid. Det er uheldig», sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet mener at dagens kriminalomsorgens kommunikasjonskontroll bryter med innsattes rettigheter etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. Bakgrunnen er ombudets undersøkelse av kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler til og fra innsatte i norske fengsler.

Konklusjonen er at dagens lov og praksis ikke er i samsvar med de krav som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og menneskerettighetsdomstolen stiller.

− «Menneskerettighetsdomstolen stiller krav til utformingen av lovbestemmelser som begrenser innsattes rett til å kommunisere i fortrolighet med andre. I lys av dette og våre undersøkelser har vi konkludert med at den systematiske telefonavlyttingen som foregår i norske fengsler, er ulovlig», sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet skriver at Justis- og beredskapsdepartementet har i svar til ombudet varslet at de vil gjøre en gjennomgang av straffegjennomføringsloven og vurdere midlertidige føringer for kriminalomsorgens kommunikasjonskontroll, slik at regelverk og praksis bringes i samsvar med menneskerettslige krav.  Ifølge Sivilombudet forutsetter ombudet at Justis- og beredskapsdepartementet utformer midlertidige føringene i tråd med ombudets uttalelse, og ber om tilbakemelding fra departementet og Kriminalomsorgsdirektoratet innen 18. februar 2022. 

Les Sivilombudets uttalelse her

Se dokumentene underveis i saken her:
Undersøker kriminalomsorgens kontroll av telefonsamtaler